QUY ĐỊNH BẢO MẬT

1. Mục Đích

Quy định bảo mật này (dưới đây gọi tắt là “Quy định”) được thiết lập để đảm bảo sự bảo mật, bảo vệ thông tin quan trọng và đáp ứng các yêu cầu về bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại AK Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Công ty”).

2. Thông Tin Bảo Mật

2.1. Thông Tin Cá Nhân: Công ty cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên, và đối tác. Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân theo pháp luật hiện hành.

2.2. Thông Tin Kinh Doanh: Các thông tin kinh doanh, dự án, hoạt động nội bộ và thông tin khách hàng của Công ty được xem xét là thông tin nội bộ và được bảo mật một cách nghiêm ngặt.

3. Quản Lý Thông Tin

3.1. Quyền Truy Cập: Chỉ những người được ủy quyền và có nhiệm vụ liên quan mới được phép truy cập vào thông tin nhạy cảm.

3.2. Bảo Mật Mật Khẩu: Công ty yêu cầu mật khẩu mạnh cho tất cả tài khoản hệ thống và đảm bảo rằng họ được thay đổi định kỳ. Mật khẩu cá nhân không được tiết lộ cho người khác và phải được thay đổi sau mỗi khoảng thời gian cố định.

4. Bảo Vệ Dữ Liệu

4.1. Phần Mềm Bảo Mật: Công ty sử dụng phần mềm bảo mật để ngăn chặn, phát hiện và giải quyết các rủi ro bảo mật.

4.2. Bảo Mật Vật Lý: Công ty đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống lưu trữ thông tin được đặt trong môi trường an toàn với kiểm soát truy cập nghiêm ngặt.

5. Giáo Dục và Đào Tạo

Công ty thực hiện chương trình đào tạo và tạo nhận thức để nhân viên hiểu và tuân thủ các quy định bảo mật, và biết cách phản ứng trước các sự cố bảo mật.

6. Thực Hiện Chính Sách

6.1. Xác Minh Chính Sách: Chính sách bảo mật này được xem xét và cập nhật định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với môi trường bảo mật thay đổi.

6.2. Xử Lý Vi Phạm: Mọi vi phạm đối với quy định bảo mật này sẽ được xem xét và xử lý một cách nghiêm túc, bao gồm cả các biện pháp kỷ luật và pháp lý khi cần thiết.

7. Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về quy định bảo mật này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật của Công Ty TNHH Thương Mại AK Việt Nam.